Skiediklis «KSILENAS», 1l

 • Kraunamos nuotraukos
  Kodas: 108
  Kaina 495
  Šią prekę turime sandėlyje.
  Į krepšelį 
 • Skiediklis "KSILENAS" (XYLENE). Talpa 1 l. Gamintojas UAB "Savingė".

  ⚠ Minimali užsakymo suma 25€.


  Produkciją galite įsigyti mūsų partnerių parduotuvėse >>>. Produkcijos kaina prekybos partnerių parduotuvėse gali nežymiai skirtis.


  Paskirtis:

  Riebalams nuo metalinių paviršių prieš padengimą nuvalyti, arba šalto cinkavimo mišinio «GALVANOL®» skiedimui:

  1. Dengimas teptuku, voleliu: mišinį rekomenduojama skiesti skiedikliu ksilenas santykiu iki 10 % pagal svorį.

  2. Dengimas naudojant suslėgtąjį orą arba beoriu būdu: mišinį rekomenduojama skiesti skiedikliu ksilenas santykiu iki 10-15 % pagal svorį.


  SAUGOS DUOMENŲ LAPAS


  Pavojingumo frazės:

  H226 Degūs skystis ir garai.
  H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
  H312 Kenksminga susilietus su oda.
  H315 Dirgina odą.
  H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  H332 Kenksminga įkvėpus.
  H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
  H373 Gali pakenkti organams jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

  Atsargumo frazės:

  P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
  P260 Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
  P280 Mūvėti apsaugines pirštines /dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu / čiurkšle.
  P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptisį gydytoją.
  P331 NESKATINTI vėmimo.