Skiediklis «KSILENAS», 1l

 • Kraunamos nuotraukos
  Kodas: 108
  Kaina 495
  Prekė išparduota.
  Susisiekite
 • Skiediklis "KSILENAS" (XYLENE). Talpa 1 l. Gamintojas UAB "Savingė".

  PARDUODAMA TIK PREKYBOS VIETOSE! Prekybos vietų sąrašas >>>


  Paskirtis:

  Riebalams nuo metalinių paviršių prieš padengimą nuvalyti, arba šalto cinkavimo mišinio «GALVANOL®» skiedimui:

  1. Dengimas naudojant suslėgtąjį orą: įranga turi būti švari, be anksčiau purkštų dažų likučių. Mišinio «GALVANOL®» skiedimas esant poreikiui atliekamas naudojant tirpiklį KSILENĄ, santykiu iki 5% pagal svorį. Oro slėgis 0,2-0,3 МРа (2-3 bar). Purkštuko skersmuo 2,0–3,0 mm.

  2. Dengimas beoriu būdu: įranga turi būti švari, be anksčiau purkštų dažų likučių. Jeigu reikia skiesti «GALVANOL®», naudokite tirpiklį KSILENĄ, santykiu iki 4% pagal svorį. Oro slėgis 8–12 МРа (80–120 bar). Purkštuko skersmuo 0,015–0,025 coliai arba 0,38–0,63 mm.

  3. Dengimas panardinant: jeigu reikia skiesti «GALVANOL®», naudokite tirpiklį KSILENĄ, santykiu iki 15% pagal svorį.


  SAUGOS DUOMENŲ LAPAS


  Pavojingumo frazės:

  H226 Degūs skystis ir garai.
  H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
  H312 Kenksminga susilietus su oda.
  H315 Dirgina odą.
  H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  H332 Kenksminga įkvėpus.
  H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
  H373 Gali pakenkti organams jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

  Atsargumo frazės:

  P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
  P260 Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
  P280 Mūvėti apsaugines pirštines /dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu / čiurkšle.
  P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptisį gydytoją.
  P331 NESKATINTI vėmimo.